Výsledky přijímacího řízení

22.05.2023

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Mateřské školy Květná rozhodla podle ustanovení § 34 odst. 4 § 165odst. 2 písm. b) a § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

Seznam uchazečů

Registrační číslo uchazeče                   Výsledek řízení

MS/01/23                                                 Přijat/a

MS/02/23                                                Přijat/a

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Květná, a rozhoduje o něm podle § 183 odst. 4 školského zákona Krajský úřad Pardubického kraje. 

Tel.: +420 731 449 286
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky